top of page
cerceve_046ASF.png

AZERBAIJAN

Dünyada diaspora kavramının gelişimi Antik Çağ’a kadar dayanmaktadır. Robin Cohen diaspora kavramının bir zamanlar özellikle Yahudiler, nadiren de Yunanlar, Ermeniler ve Afrikalılar için kullanıldığını, günümüzde ise en az otuz farklı etnik grubun kendilerini diaspora olarak tanımladığını veya başkalarınca diaspora olarak tanımlandıklarını belirtmektedir.Yunanca diaspeiro/diasperien kelimesinden türeyen diaspora kavramı anavatanları dışında sürgünde yaşayan Yahudileri tanımlamak için ve İskenderiye’de yaşayan Helenik Yahudi topluluklarını kastederek kullanılmıştır. Genel olarak Filistin dışında yaşayan Yahudiler için kullanılır hâle gelen diaspora kelimesinin, Yunanlar tarafından Küçük Asya ve Akdeniz’in arkaik dönemde kolonizasyonunu ifade etmek için kullanıldığı da belirtilmektedir.  Kuramsal bir çerçeveye sığdırılamayacak kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan kavram, daha çok Batı dünyasında araştırılmakta ve tartışmalar da Batılı bir retorik üzerinden yürütülmektedir. Diaspora kavramının, günümüzde Batı’da yaşayan Doğulu toplumlar için kullanıldığı; Doğu’da yaşayan Batılı toplumlar içinse pek tercih edilmediği görülmektedir.

cerceve_046.png
bottom of page